Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

8827 0d8c
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaMaryiczary Maryiczary
mechanikanieba
7171 012c 500
no need to need
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
mechanikanieba
Nie lubię, kiedy ktoś lekceważy moje uczucia. Ja się otwieram, rozbieram, flaki wypruwam, a ktoś mówi: "przesadzasz" - to nie fair.
— .
Reposted fromkatisz katisz viaSkydelan Skydelan
4050 aaf0 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaSkydelan Skydelan

July 06 2017

mechanikanieba
7632 5654 500
mechanikanieba
3765 88d7
Reposted frombisia bisia viahormeza hormeza
mechanikanieba
2249 cc2b 500
Reposted fromposzum poszum viahormeza hormeza
1501 2ec8 500
Reposted fromclitoris clitoris viaSkydelan Skydelan
mechanikanieba

żyję nie widując gwiazd
mówię nie rozumiejąc słów
czekam nie licząc dni

 

aż ktoś przebije ten mur.

— Rafał Wojaczek
Reposted fromflesz flesz viashitsuri shitsuri
mechanikanieba
Odjęło mi rozum, odjęło mi prawą rękę, odjęło mi zmysły, odjęło mi smak do życia, odjęło mi wszelką radość, odjęło mi siłę w nogach, napełniło mnie lękiem psychicznym i bólem fizycznym, a ja pomimo wszystko trwam.
— Edward Stachura
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viashitsuri shitsuri
9214 b389
7917 f004
Reposted fromshitsuri shitsuri
mechanikanieba
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viashitsuri shitsuri
mechanikanieba
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek
Reposted fromlakonika lakonika viashitsuri shitsuri
mechanikanieba
mechanikanieba
3182 f52b 500
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx viahormeza hormeza
mechanikanieba
4130 8010 500
Reposted fromohhh ohhh viahormeza hormeza
6373 6bd3
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl